Polymer Colorant

ผลิตภัณฑ์ให้สีพลาสติก

งานสีพลาสติกเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ต้องใช้ประสบการณ์ความรู้ร่วมด้วยกับเทคโนโลยีต่างๆจึงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้สีที่ถูกต้องตามคุณสมบัติที่ต้องการ ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายของบริษัท บี.บี. พลาสติก กรุ๊ป จำกัด เราพร้อมให้บริการ และจัดจำหน่ายทั้งสีผง และสีเม็ด สำหรับเทอร์โมพลาสติกต่างๆ

สีผง เป็นสารให้สีที่ไม่ละลายในเนื้อพลาสติก การคงอยู่ของผงสีในเนื้อพลาสติกจะเป็นการกระจายตัวแทรกอยู่ในเนื้อพลาสติก ผงสีแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ผงสีอนินทรีย์ (inorganic pigment) เมื่อนำมาใส่ให้สีในพลาสติก ผลิตภัณฑ์มักจะขุ่นและทึบแสง ผงสีกลุ่มนี้จะมีความคงทนต่อความร้อนดี ไม่หลุดลอกออกจากพลาสติกได้ง่ายๆ มีความทนต่อสารเคมี แต่สีมักไม่สดใสเท่ากับสีย้อม ส่วนอีกลุ่มหนึ่งคือ ผงสีอินทรีย์ (organic pigment) ส่วนใหญ่สีกลุ่มนี้ได้จากการสังเคราะห์ มีคุณสมบัติคือ ให้ความสว่างของสีสูงกว่าผงสีอนินทรีย์ แต่ทนความร้อนสู้ผงสีอนินทรีย์ไม่ได้ แต่มีข้อดีคือให้สีสดใส สวยงามกว่าผงสีอนินทรีย์

การให้สีพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม นิยมทำ 2 วิธี ดังนี้

  • วิธีแรก คือการใช้สีผงโดยไม่ผ่านกระบวนการใดๆ นำมาผสมกับเม็ดพลาสติกโดยตรงด้วยเครื่องผสม จากนั้นจึงนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์เลย
  • วิธีที่สอง ใช้สารให้สีในรูปของสีเม็ด หรือมาสเตอร์แบช (masterbatch) ซึ่งเป็นการนำผงสีผสมกับพลาสติกในปริมาณที่เข้มข้นด้วยเครื่องอัดรีดแล้วตัดให้เป็นเม็ดขนาดใกล้เคียงเม็ดพลาสติก การใช้งานจะนำมาสเตอร์แบชมาผสมเจือจางกับเม็ดพลาสติก แล้วจึงนำไปขึ้นรูป วิธีนี้จะช่วยทำให้ผงสีกระจายในเนื้อพลาสติกได้ดีกว่าวิธีแรก

ข้อควรคำนึงและปัจจัยต่างๆในการใช้งานของผลิตภัณฑ์

  • ความสามารถในการคงทนต่อความร้อน (heat stability) เนื่องจากในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มีการใช้ความร้อนหรือเกิดความร้อนขึ้น ดังนั้นหากสารให้สีที่ใช้ไม่ทนทานต่อความร้อนแล้วอาจจะทำให้สารให้สีเกิดการสลายตัวหรือมีสีที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม
  • การทนต่อแสง (light stability) หรือการคงทนต่อสภาวะอากาศ (weather ability) ความต้องการสมบัตินี้มักจะเจาะจงใช้กับชิ้นงานพลาสติกที่มีการใช้ในบริเวณกลางแจ้ง (outdoor) เช่น แสงมักจะทำให้สีซีดลง หรือสีเข้มขึ้น
  • ความสามารถในการต้านทานต่อสารเคมี (chemical resistance)
  • ความเป็นพิษต่ำ (low toxicity) ความต้องการที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานที่มีการใช้งานเกี่ยวข้องกับอาหารหรือเด็กๆ เพราะหากเกิดการเคลื่อนตัวของสารให้สีออกจากผลิตภัณฑ์แล้ว ย่อมทำให้เกิดการปนเปื้อนลงไปในอาหารและสร้างความเป็นพิษได้

บริษัท บี.บี.พลาสติก กรุ๊ป จำกัด
ดำเนินงานตามมาตรฐาน
ISO 9001/2015

โดยทุกแผนกมีเครื่องจักรที่ทันสมัย ระบบตรวจเช็คที่น่าเชื่อถือ และเจ้าหน้าที่พร้อมบริการ ให้คำปรึกษา รับผิดชอบไม่ ทิ้งงาน